Naruszenie zasady dwuinstancyjności – finał historii

Dodano: 3 lipca 2019

Na przykładzie jednej ze spraw opisywaliśmy nieprawidłowe zachowanie SKO – jako organu II stopnia w sprawie opłaty adiacenckiej. Pierwszą część znajdziesz tutaj. Chcesz wiedzieć jak sprawa się zakończyła? Zapraszamy do lektury! VI etap: skarga do WSA na decyzję SKO W naszej ocenie, rozstrzygnięcie SKO było błędne głównie z powodu naruszenia zasady dwuinstancyjności. W skardze podniesione […]

Wypłata ekwiwalentu za urlop Policjanta – decyzja czy czynność materialno-techniczna?

Dodano: 1 lutego 2019

Odchodząc ze służby Policjant nabywa prawo do świadczeń, w tym prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowy oraz za niewykorzystany czas wolny od służby. Jednak w jakiej formie następuje naliczenie oraz wypłata owego świadczenia, a w jakie forma odmowa jego przyznania? Zwolnienie – wyliczenie – wypłata Rozkaz personalny w przedmiocie zwolnienia ze służby […]

Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Dodano: 1 lutego 2019

Do jednych z głównych zadań Trybunału Konstytucyjnego należy kontrolowanie zgodności przepisów prawa niższego rzędu z normami prawa wyższego rzędu – przede wszystkim Konstytucją. Wyrok TK stwierdzający niezgodność danego przepisu ustawy z Konstytucją niewątpliwie zmienia istniejący porządek prawny…tylko w jakim zakresie? Wyrok TK stwierdzający niezgodność przepisu ustawy z Konstytucją Nierzadko zdarza się, że orzeczenia TK stwierdzające […]

Naruszenie zasady dwuinstancyjności

Dodano: 13 grudnia 2018

Jednym z elementarnych uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym jest prawo do dwukrotnego merytorycznego rozpatrzenia sprawy. Zobacz jak na przykładzie jednej ze spraw, prawo to zostało przez organ naruszone. I etap: decyzja Burmistrza Miasta Ś. ustalająca opłatę adiacencką W wyniku wszczętego postępowania, organ I stopnia powołał biegłego rzeczoznawcę majątkowego celem sporządzenia operatu szacunkowego. Mimo złożonych zastrzeżeń […]

Co zrobić, kiedy organ nie wykonuje nakazu wynikającego z decyzji sądu?

Dodano: 2 października 2018

W wyniku skargi na bezczynność, sąd administracyjny może nakazać organowi administracji publicznej wydać rozstrzygnięcie w sprawie np. w ciągu 30 dni od zwrotu akt sprawy. Jednak co zrobić, kiedy organ mimo wyroku sądu, uchyla się od jego wykonania? Zwalczanie przewlekłości organów publicznych Problem przewlekłości organów publicznych w załatwienia spraw administracyjnych zapewne nie jest nikomu obcy. […]

Sprzeciw od decyzji administracyjnej

Dodano: 14 września 2018

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej to nowa instytucja procesowa, która zastąpiła przysługującą wcześniej skargę do sądu. Celem jej prowadzenia jest zmniejszenie decyzji kasatoryjnych organów odwoławczych, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych. Czym jest decyzja kasatoryjna? Decyzja kasatoryjna to jedno z możliwych sposobów zakończenia sprawy administracyjnej przez organ odwoławczy (art. 138 § 2 k.p.a.). Rozstrzygnięciem […]

Ustawa uwłaszczeniowa – czy w końcu wejdzie w życie?

Dodano: 6 lipca 2018

1 lipca 2017 r. wszystkie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe objęte użytkowaniem wieczystym miały zostać przekształcone w prawo własności. Jednak termin ten był wyłącznie obietnicą ustawodawcy, który to kolejno przesuwał termin wdrożenia zmian na 1 października oraz 1 stycznia 2018 r. Czy nowo wyznaczony termin wdrożenia ustawy uwłaszczeniowej będzie ostateczny? Nowa regulacja od 1 stycznia […]

Czy każdy urzędnik to urzędnik?

Dodano: 25 października 2017

Jak nazywamy osobę pracującą w urzędzie gminy? Większość z nas na tak zadane pytanie z pewnością odpowie – urzędnikiem! Jednak kim tak naprawdę jest urzędnik i czy każdą osobę pracująca w administracji publicznej można rzeczywiście urzędnikiem nazwać? Urzędnik jako sformułowanie potoczne Otwierając słownik języka polskiego czytamy, że urzędnikiem jest osoba pracująca w jakimś urzędzie bądź […]

ePUAP – łatwiejszy dostęp do administracji

Dodano: 28 września 2017

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwia ogólnopolską bezpłatną wymianę korespondencji z organem administracji publicznej w formie elektronicznej. Platforma ta pozwala na załatwienie wielu spraw z zakresu administracji publicznej bez wychodzenia z domu. Usprawnienie działania organów publicznych Od 1 maja 2008 r. organy publiczne są zobligowane do świadczenia swoich usług w formie elektronicznej. Początkowo korzystanie […]

Zaufali nam