Co zrobić, kiedy organ nie wykonuje nakazu wynikającego z decyzji sądu?

dodano: 02-10-2018 14:00

W wyniku skargi na bezczynność, sąd administracyjny może nakazać organowi administracji publicznej wydać rozstrzygnięcie w sprawie np. w ciągu 30 dni od zwrotu akt sprawy. Jednak co zrobić, kiedy organ mimo wyroku sądu, uchyla się od jego wykonania?

Zwalczanie przewlekłości organów publicznych

Problem przewlekłości organów publicznych w załatwienia spraw administracyjnych zapewne nie jest nikomu obcy. Nierzadko bowiem zdarza się, że na wydanie decyzji w naszej sprawie czekamy znacznie dłużej, aniżeli przewidują tą terminy przewidziane w ustawie. Ważnym jest, że istnieją instrumenty procesowe służące przyspieszeniu procedury administracyjnej

Ponowna skarga na bezczynność

Złożenie skargi na bezczynność może skutecznie przyczynić się do załatwienia sprawy w krótszym terminie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając, że organ znacznie zwleka np. z wydaniem decyzji na pobyt i pracę dla cudzoziemca, zobowiązuje organ do wydania w wyznaczonym terminie rozstrzygnięcia w sprawie. W wyniku takiego wyroku, organ jest niejako zmuszony do załatwienia naszej sprawy i nie może w dalszym ciągu zwlekać z wydaniem rozstrzygnięcia kończącego sprawę.

Co jednak, jeśli mimo wyroku sądu, organ nadal nie podejmuje żadnych czynności w sprawie? Ustawodawca przewidując taką sytuację, wprowadził możliwość wniesienia skargi na niewykonanie wyroku. I tak, w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę, żądając wymierzenia organowi grzywny.

Kara grzywny, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Niewydawanie przez długi czas rozstrzygnięcia w sprawie, niejednokrotnie może pogorszyć naszą sytuację życiową. Przykładowo niewydanie pozwolenia na budowę opóźni rozpoczęcie budowy domu, a brak wydania decyzji zezwalającej na pobyt i pracę, uniemożliwi cudzoziemcowi podjęcie legalnego zatrudnienia. Zatem, dlaczego organ nie ma ponieść konsekwencji swojej opieszałości w załatwieniu sprawy?

W wyniku złożenia skargi na niewykonanie wyroku, Sąd może orzec na rzecz organu karę grzywny - maks. 42 715 zł (dane na 2018 r.). Natomiast kara ta nie zasila konta skarżącego. Jednak skarżący nie musi zostać z niczym, bowiem osoba wobec, której organ był bezczynny może domagać się odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a ponadto sąd może przyznać skarżącemu sumę pieniężną będącą rodzajem zadośćuczynienia - maks. 21 357,55 zł (dane na 2018 r.).

Bezczynność (przewlekłość) organów publicznych w załatwieniu sprawy, niejednokrotnie może przysporzyć nas o ból głowy. Kiedy postępowanie stanowczo trwa za długo, to nie warto czekać! Lepiej od razu podjąć kroki procesowe, skutkujące przyśpieszeniem wydania decyzji. W konsekwencji nie tylko otrzymamy rozstrzygnięcie na które czekamy, ale także możemy otrzymać dodatkowe środki, które zasilą nasz budżet.

Autor: Beata Zaremba