Czy unikniemy opłaty adiacenckiej, jeśli nie korzystamy z wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej?

dodano: 10-01-2018 13:31

Pewna gmina po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nałożyła na mieszkańców opłatę adiacencką z tytułu wybudowanego urządzenia infrastruktury technicznej. Jednak żaden mieszkaniec nie skorzystał z możliwości podłączenia do kanalizacji, bowiem każdy z nich posiada ekologiczną, przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem czy gmina mogła nałożyć na mieszkańców wspomnianą opłatę?

Stworzenie warunków jako podstawa opłaty adiacenckiej

dodano: 13-03-2019 13:27

Analiza art. 145 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na postawione wyżej pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej – gmina mogła nałożyć na mieszkańców opłatę adiacencką z tytułu wybudowania kanalizacji, mimo że mieszkańcy nie skorzystali z możliwości podłączenia do niej swoich nieruchomości.

Organ publiczny miał prawo nałożyć stosowną opłatę, bowiem już samo stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej daje prawo gminie do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Czas na ustalenie opłaty adiacenckiej

Zgodnie z art. 145 ust. 2 u.g.n. organ publiczny ma 3 lata na wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, a nie na wydanie decyzji o jej ustaleniu, tak jak to miało miejsce w brzmieniu ustawy sprzed nowelizacji.

Ostateczny termin wszczęcia postępowania liczony jest od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje jednak jakie konkretnie zdarzenie będzie decydowało o tym, że warunki do podłączenia nieruchomości zostały stworzone. Ustawodawca w tym zakresie odsyła do odrębnych przepisów wynikających z innych aktów prawnych (art. 148b u.g.n.).  

Sądy administracyjne wielokrotnie wypowiadały się co do określenia zdarzenia decydującego o tym, że powstały warunki do korzystania z wybudowanego urządzenia. Jednak orzecznictwo nie jest jednolite. Sądy z jednej strony uznają, że dniem powstania warunków będzie dzień odbioru końcowego wykonanych robót od wykonawcy. Z drugiej strony orzekają, że odbiór robót budowlanych nie wystarczy, a dniem stworzenia warunków będzie data zawiadomienia organu nadzoru o zakończeniu budowy i zgłoszenie urządzenia do użytkowania.

Zatem ustalenie momentu, od którego biegnie czas wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej może przysporzyć urzędnikowi wiele trudności. Jak pokazuje praktyka, problemy pojawiają się np. wtedy, kiedy po odbiorze robót budowlanych mieszkańcy podłączają się do wybudowanego urządzenia i faktycznie z niego korzystają, lecz organ nadzoru nie został jeszcze zawiadomiony o zakończeniu robót.

Reasumując, prawo organu administracji publicznej do nałożenia na mieszkańca opłaty adiacenckiej nie jest uzależnione od faktycznego korzystania z wybudowanego urządzenia infrastruktury technicznej. Ponadto ustalenia organu co do daty powstania warunków do podłączenia (korzystania) np. z wybudowanej kanalizacji powinny być każdorazowo szczegółowo sprawdzane odpowiednio do konkretnej sprawy administracyjnej.

 Autor: Beata Zaremba