Obniżenie należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

dodano: 08-03-2019 09:22

Budowa domu na gruncie rolnym klas I-III (i nie tylko) wiążę się z obowiązkiem wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Wyłączenie takie jest odpłatne. Nie unikniemy zapłacenia opłaty rocznej, jednak należność można skutecznie obniżyć nawet do 0 zł.

Opłata roczna i należność – co to takiego?

Należność i opłaty roczne to „daniny publiczne”, jakie będziemy musieli zapłacić za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Co ważne, obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego rozpoczęcia innego niż rolnicze użytkowanie gruntów, np. wtedy, kiedy zaczniemy budowę domu i na gruncie pojawią się pierwsze koparki.

Zarówno należność, jak i opłata roczna posiadają definicję legalną (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych), i tak:

  • należność - to jednorazowa opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji;
  • opłata roczna – to opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności.

Czy opłaty z tytułu wyłączenia są wysokie?

Wysokość należności uzależniona jest m.in. od powierzchni i klasy gruntu. W ustawie znajduje się tabela określająca dokładnie kwoty z tytułu wyłączenia.

Przykładowo za grunt orny wchodzący w skład gospodarstwa rolnego (wytworzony z gleb pochodzenia mineralnego) o pow. 1 ha i klasie bonitacyjnej I, zapłacimy 437 175 zł.  Opłata roczna wynosi 10% należności, a więc 43 717,5 zł, co daje łączną sumę  - 480 892,5 zł.

Czy można zmniejszyć należność z tytułu wyłączenia?

Tak, można! Pozwala na to zapis ustawy, zgodnie z którym należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych (…), w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.

Powyższe oznacza, że należność można obniżyć nawet do 0 zł. Stanie się to wtedy, kiedy wartość nieruchomości będzie większa, niż kwota należności.

W celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości należy udać się do rzeczoznawcy majątkowego. Sporządzi on operat szacunkowy, który będzie podstawą obniżenia należności.

Reasumując, kwoty z tytułu wyłączenia nie są małe, a jednocześnie nie można ich uniknąć. Zatem warto zlecić sporządzenie operatu szacunkowego, który pomoże obniżyć wysokość należności. Organ publiczny może kwestionować wiarygodność opinii rzeczoznawcy. W takiej sytuacji, należy zastanowić się na zleceniem sprawy profesjonalnej firmie, która obroni naszych interesów i pomoże maksymalnie obniżyć koszty wyłączenia.

Dodatkowo należy pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie należności. Opłaty rocznej nie unikniemy, bowiem wynosi ona 10% z pierwotnej należności, a nie tej obniżonej.

Autor: Beata Zaremba