Odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania

dodano: 18-01-2019 16:24

Wypłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przez GDDKiA następuje w terminie 14 dni od dnia ustatecznienia się decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Co jeśli, GDDKiA wypłaci odszkodowanie z opóźnieniem? Za zwłokę w wypłacie należą się odsetki.

Ustalenie odszkodowania, a termin wypłaty

Różnice pomiędzy ustaleniem odszkodowania, a jego wypłatą przedstawia poniższy schemat:

Data od której biegnie faktyczny termin wypłaty odszkodowania na wskazany przez wywłaszczonego rachunek bankowy, to data ustatecznienia się decyzji Wojewody. Oznacza to, że jeżeli kwota odszkodowania nie wpłynie w 14-dniowym  terminie, to każdy następny dzień należy uznać za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Otrzymałeś z opóźnieniem odszkodowanie – wnieś o ustalenie odsetek!

Zgodnie z art. 132 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Wysokość odsetek obliczana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w kodeksie cywilnym. Jednak już sama procedura związana z ich ustaleniem będzie miała miejsce na tle postępowania administracyjnego. Zatem organem właściwym do rozpoznania wniosku o przyznanie odsetek jest ten sam organ, który wydał decyzję o odszkodowaniu (np. Wojewoda).

Na marginesie należy wspomnieć, że problem właściwej procedury dochodzenia odsetek wielokrotnie poruszany był w orzecznictwie. Jednak zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym, za prawidłowe postępowania w sprawie dochodzenia odsetek należy uznać postępowania administracyjne, aniżeli postępowanie cywilne.

Zwłoka w wypłacie zaliczki

Co do zasady GDDKiA nie uchyla się od obowiązku wypłaty zaliczki. Jednak praktyka pokazuje, że pomimo owego obowiązku, zdarzają się przypadki odmowy wypłaty zaliczki i dopiero późniejszy wyrok sądu mobilizuje zarządcę do wypłaty.

Czy zwłoka w wypłacie zaliczki także generuje możliwość dochodzenia odsetek? Oczywiście, że tak! Zaliczka to też odszkodowanie, którą GDDKiA ma obowiązek wypłacić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.

Artykuł

Jeżeli zatem właściwy zarządca drogi spóźnił się z wypłatą odszkodowania, to warto ubiegać o przyznanie odsetek z tego tytułu. Mając na uwadze, że nierzadko odszkodowania dotyczą wysokich kwot to i kwota odsetek nie będzie należała do symbolicznych.  

Procedura uzyskania odsetek nie jest skomplikowana, a daje możliwość uzyskania rekompensaty za zbyt długie oczekiwanie na swoją zapłatę.  


Zachęcamy do kontaktu – analiza sprawy jest bezpłatna!