Czy można otrzymać odszkodowanie za podział nieruchomości?

dodano: 14-03-2018 11:33

Podział nieruchomości nie zawsze niesie za sobą wyłącznie obowiązek uiszczenia na rachunek gminy opłaty adiacenckiej. Czynność taka może także spowodować wydzielenie działki pod drogę publiczną. A w takim przypadku właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie. 

Kiedy wydzielona działka przechodzi na rzecz Skarbu Państwa?

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna (art. 98 u.g.n.) Zatem gdy dokonujemy podziału nieruchomości, możemy spodziewać się, że jej część zostanie nam odebrana.

Miejscowy plan jako podstawa wydzielenia działki pod drogę

Informację o tym, czy część naszej nieruchomości przeznaczona jest pod budowę bądź poszerzenie drogi publicznej znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy określa przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Dostęp do takiego planu ma każdy zainteresowany (nie tylko właściciel nieruchomości). Zatem jeżeli treść miejscowego planu wskazuje, że część nieruchomości przeznaczona jest pod poszerzenie drogi gminnej, to ten fragment nieruchomości w wyniku podziału zostanie nam odebrany.

Czy za wydzieloną działkę pod drogę należy się odszkodowanie?

Ochronę prawa naszej własności, w tym własności nieruchomości, gwarantuje nam Konstytucja RP. Jednak ochrona taka istnieje tylko do pewnego momentu. Granicą tej ochrony będzie np. nowo sporządzony plan miejscowy przewidujący, że przez naszą nieruchomość będzie przebiegać droga publiczna, będąca realizacją inwestycji celu publicznego. W takim wypadku nasza nieruchomość może zostać nam odebrana.

Zgodnie jednak z zapisami Konstytucji RP Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem (art. 21). Tak więc za grunt odebrany w wyniku podziału nieruchomości należy nam się odszkodowanie!

Warto zatem interesować się zapisami wynikającymi z aktów planistycznych w swojej gminie, bowiem mogą one wskazywać, jakie plany ma gmina względem naszej nieruchomości i czy plany te są związane z realizacją celu publicznego, np. z poszerzeniem drogi gminnej.

Autor: Beata Zaremba