Odwołanie od deportacji

dodano: 31-01-2019 16:02

Przebywanie na terytorium RP bez ważnej wizy bądź zezwolenia pobytowego skutkować będzie wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa procesowego, od decyzji tej można się odwołać.

Zobowiązanie do powrotu - kiedy jest wydawane?

Co do zasady, cudzoziemiec w przypadkach wskazanych w ustawie o cudzoziemcach (art. 299) zobowiązany jest do opuszczenia terytorium RP. Sytuacja taka będzie miała miejsce wówczas wtedy, kiedy np. niedługo upływa ważność wydanej wizy krajowej bądź zezwolenia na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec przebywający na terenie RP bez ważnego dokumentu legitymującego jego legalny pobyt musi liczyć się z tym, że podczas przypadkowej kontroli zostanie wydana wobec niego decyzja zobowiązująca go do powrotu.

Zasadność decyzji o zobowiązaniu do powrotu

W przypadkach, kiedy decyzja ta została wydana w niespornych okolicznościach dających podstawę do wydania owej decyzji, cudzoziemiec powinien powrócić do swojego kraju w terminie wskazanych w decyzji. 

Jednak zdarzają się przypadki, kiedy zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może budzić wątpliwości. Do sytuacji takich można zaliczyć zdarzenie, kiedy wojewoda zostawi wniosek cudzoziemca o zezwolenia na pobyt bez rozpoznania, a cudzoziemiec nie będąc świadomy takiego rozstrzygnięcia przebywa w Polsce nielegalnie. Samo złożenie wniosku o pobyt przedłuża legalny pobyt, jednak tylko do momentu załatwienia sprawy przez wojewodę. Zatem jeżeli wojewoda nie wyda decyzji pozytywnej – zezwalającej na pobyt, to cudzoziemiec traci uprawnienie do legalnego przebywania na terenie RP.

Jak pokazuje doświadczenie, wniosek o udzielenie zezwolenia pobytowego nierzadko pozostawiany jest bez rozpoznania z naruszeniem przepisów prawa. Tak więc, nie zgadzając się z takim zakończeniem sprawy, cudzoziemiec winien złożyć skargę na bezczynność. Jednocześnie, kiedy okaże się, że organ niesłusznie zaprzestał kontynuowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt to decyzja o zobowiązaniu do powrotu została wydana bezpodstawnie.

Odwołanie od decyzji

Od każdej decyzji wydanej przez organy publiczne przysługuje odwołanie. Tym samym od decyzji zobowiązującej do powrotu także ono przysługuje. Składa się je do organu II stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie.

Co ważne, złożenie takiego odwołania wstrzymuje wykonalność decyzji. Oznacza to, że do momentu rozpatrzenia sprawy przez organ II stopnia, cudzoziemiec nie musi opuszczać Polski.

Czy warto składać odwołanie?

Oczywiście, że tak! Odwołanie pozbawione jest jakichkolwiek dodatkowych opłat oraz nie musi zawierać uzasadnienia. Wystarczy, że cudzoziemiec wskaże, że wydana decyzja jest w jego ocenie krzywdząca. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy być może doprowadzi do wniosku, że decyzja jest wadliwa i w konsekwencji zostanie wycofana z obiegu prawnego.

Autor: Beata Zaremba