Ograniczenie ze sposobu korzystania z nieruchomości

dodano: 05-09-2018 12:52

W ramach procedury wywłaszczeniowej, Wojewoda w drodze decyzji ZRID może zezwolić na ograniczenie korzystania z nieruchomości np. w celu przeprowadzenia przewód energetycznych czy usytuowania studzienek melioracyjnych. Za czasowe zajęcie nieruchomości należy się odszkodowanie!

Decyzja ZRID – czasowe zajęcie nieruchomości

W ramach decyzji ZRID, Wojewoda nie tylko orzeka o odebraniu nam naszej własności, ale także może pozwolić wykonawcy inwestycji na wejście na nieruchomość w celu przeprowadzenia niezbędnych prac potrzebnych do budowy drogi. Co ważne, nieruchomość objęta tzw. czasowym zajęciem nie przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, tylko cały czas pozostaje naszą własnością.

Udostępnienie nieruchomości przez właściciela

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udostępnienia swojej nieruchomości, a jakiekolwiek działania z jego strony utrudniające wykonawcy wejście na jego posesje będą skutkowały wszczęciem wobec niego procedury egzekucyjnej.

Zatem od wejścia na naszą nieruchomość nie możemy się uchronić. Oczywiście po przeprowadzeniu prac na nieruchomości, wykonawca (inwestor) jest zobligowany do jej opuszczenia oraz do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

Brak możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego

Nierzadko zdarza się, że prace przeprowadzone na nieruchomości zostawiają trwały skutek np. w postaci wybudowanych studzienek melioracyjnych. Wykonawca wychodzi z nieruchomości, przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, a właściciel zostaje z problemem, bowiem w wyniku prac budowlanych jego nieruchomość stała się nieużytkiem.

W takim przypadku właścicielowi przysługują dwie formy zadośćuczynienia:

1. Odszkodowanie za szkody wynikłe wskutek wejścia na nieruchomość i przeprowadzenia na niej prac budowlanych.

Prace budowlane prowadzone na nieruchomości w ramach czasowego zajęcia mogą powodować szkody np. w uprawach rolnych. Warto wtedy skierować wniosek o wszczęcie postępowania (np. do Wojewody) w sprawie ustalenia odszkodowania z tego tytułu. Organ na podstawie oszacowanej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wysokości kosztów, wyda decyzję ustalająca odszkodowanie.

2. Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń uniemożliwia dotychczasowe korzystanie z nieruchomości, właściciel może żądać nabycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy jego własność.

W odróżnieniu od odszkodowania za szkody, żądanie wykupu nieruchomości ma charakter cywilnoprawny i nie wszczyna postępowania administracyjnego. W momencie odmowy wykupu nieruchomości przez właściwy organ do rozpoznania żądania strony będzie sąd powszechny.

Niewątpliwie wejście na nieruchomość przez wykonawcę inwestycji jest dla właściciela dużym obciążeniem. Ustawodawca wychodząc naprzeciw poszkodowanym właścicielom, uregulował dwie formy zadośćuczynienia będących rekompensatą za wynikłe szkody. Co ważne, obydwie wskazane formy nie wykluczają się wzajemnie. Zatem możliwe jest jednoczesne otrzymanie odszkodowania przy jednoczesnym otrzymaniu zapłaty za wykup nieruchomości.


Zachęcamy do kontaktu – analiza sprawy jest bezpłatna!