Opłata planistyczna przedawnienie

dodano: 15-05-2019 13:31

Zmiana przeznaczenia gruntu z rolnego na mieszkaniowy może stanowić dużą korzyść dla właściciela nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości natomiast oznacza, że korzyścią tą należy się podzielić z gminą. Jaki jest termin na ustalenie opłaty i czy w ogóle można jej uniknąć?

Termin Wszczęcia, A Ustalenia Opłaty

Prawo gminy do pobrania jednorazowej opłaty z tytułu zmiany MPZP wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 36-37. Na dochodzenie roszczeń z tego tytułu organ ma 5 lat od daty wejścia w życie nowego planu miejscowego.

Oczywiście nie sama zmiana MPZP skutkować będzie pobraniem przez gminę opłaty. Aby gmina mogła prowadzić postępowanie w tej sprawie, nieruchomość musi zostać sprzedana w ciągu 5 lat od zmiany planu miejscowego. Natomiast po upływie 5-letniego okresu, nieruchomość może zostać sprzedana bez obaw o nałożenie renty planistycznej. 

5 Lat Na Wszczęcie, Czy Na Ustalenie Renty Planistycznej?

Jak rozumieć użyte przez ustawodawcę „dochodzenie roszczeń”? Kwestia ta wielokrotnie podnoszona była przez sądami administracyjnymi i obecnie dominuje jedna linia orzecznicza w tym zakresie.

Przepis art. 37 ust. 3-4 określa termin dla wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie opłaty, nie zawiera żadnych regulacji odnośnie terminu do wydania decyzji w sprawie. (Zobacz: II OSK 3161/14, II SA/Kr 496/12, II SA/Po 807/08).

Zatem odpowiednikiem „zgłoszenia roszczenia” będzie „wszczęcie postępowania administracyjnego”.

Brak Przedawnienia Sprawy

W sytuacji, kiedy organ zmieści się w 5-letnim terminie z wszczęciem postępowania, to oznacza, że sprawa taka może być prowadzona praktycznie w „nieskończoność”. Ustawodawca bowiem nie nałożył na organ maksymalnego terminu jej zakończenia. 

 

Oczywiście w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej, racjonalnym jest dochodzenie do obniżenia jej wysokości poprzez kwestionowanie wiarygodności operatu szacunkowego. W niektórych przypadkach okazać się nawet może, że sprawa taka będzie podlegała umorzeniu jako bezprzedmiotowa- jak np. w przypadku zbycia nieruchomości w drodze darowizny.

Autor: MK Lege