Opłata planistyczna - rozłożenie na raty

dodano: 02-10-2018 12:29

Zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od zmiany MPZP niesie za sobą ryzyko, w postaci obowiązku zapłacenia na rzecz gminy renty planistycznej. W toku postępowania można dążyć do obniżenia opłaty, jednak finalnie i tak zostanie ona nałożona. Z uwagi, że wysokość opłaty nierzadko stanowi wysokie kwoty, to warto wiedzieć o możliwości rozłożenia jej na raty.

Opłata planistyczna jako niepodatkowa należność publicznoprawna

Opłata planistyczna przez niektórych mylnie utożsamiana jest z podatkiem. Sam fakt, że renta planistyczna stanowi dochód gminy i ma publicznoprawny charakter nie oznacza, aby uznać ją za podatek. Nie każda należność budżetu gminy, mająca znamiona cech podatku jest należnością, dla której zastosowanie będą miały przepisy ordynacji podatkowej.

Nie ulega zatem wątpliwości, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz jednolitej linii orzeczniczej, opłata planistyczna stanowi niepodatkową należność publicznoprawną, dla której zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych.

Ulga w spłacie zobowiązań

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przewiduje trzy rodzaje ulg w spłacie należności publicznoprawnych, a to: umorzenie, odroczenie w czasie oraz rozłożenie na raty (art. 64). Z uwagi na charakter daniny publicznej, jaką jest opłata planistyczna, powyższa regulacja znajdzie zastosowanie we wskazanym przypadku.

Ulga w spłacie zobowiązania może być przyznana wyłącznie na wniosek osoby, która została obciążona stosowną opłatą. Ważnym jest, że decyzja w sprawie rozłożenia na raty opłaty planistycznej ma charakter uznania administracyjnego. Oznacza to, że samo złożenie wniosku, nie powoduje po stronie organu obowiązku wydania decyzji w całości odzwierciedlającej żądanie strony.

Oczywiście uznanie administracyjne nie oznacza, że organ ma całkowitą dowolność w kształtowaniu rozstrzygnięcia. Uznanie administracyjne oznacza, że organ rozpatrując nasz wniosek winien wnikliwie rozważyć cały materiał dowodowy pod kątem spełnienia przesłanek ustawowych dających podstawę do uwzględniania naszego żądania. Organ bowiem może rozłożyć naszą należność na raty w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.


Wysokość opłaty (renty) planistycznej może osiągać takie wartości, które znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe. Oczywiście dokonując sprzedaży nieruchomości w ciągu 5 lat od wejścia w życie MPZP, powinniśmy zabezpieczyć środki na zapłatę na rzecz gminy opłaty planistycznej. Jednak życie pisze różne scenariusze, a do sprzedaży działki może zmusić nas trudna sytuacja życiowa, rodzącą potrzebę pilnego zgromadzenia środków finansowych (np. ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia).

Organ wydający decyzję w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań, jest zobligowany do uwzględnienia zdarzeń losowych oraz sytuacji osobistych, rodzinnych czy zdrowotnych, które w okolicznościach konkretnego przypadku nie pozwalają na spłatę należności publicznoprawnych bez szczególnej dolegliwości dla zobowiązanego. Dodatkowo należy pamiętać, że organ nie uwierzy nam “na słowo” i każde żądanie należy szczegółowo uzasadnić poprzez przedłożenie wiarygodnych dokumentów, m.in. wyciągów z rachunku bankowego, czy paragonów dowodzących konieczność poniesionych wydatków, jak np. zakup leków.


Autor: Beata Zaremba