Operat szacunkowy w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

dodano: 13-06-2019 11:54

Dzieląc działkę musimy liczyć się z zapłaceniem opłaty adiacenckiej. Pytanie czy opłata jest słuszna czy też nie, należy do kwestii spornych. Jednak faktem jest, że podstawa prawna do jej nałożenia istnieje, a organy skutecznie to wykorzystują. Wysokość naliczona jest w oparciu o operat szacunkowy, którego zawartość nie jednego może przysporzyć o ból głowy.

czytaj więcej

Opłata adiacencka, a opłata planistyczna

dodano: 10-01-2019 13:44

Mimo zasadniczych różnić pomiędzy dwoma opłatami, nierzadko zdarza się, że są one ze sobą utożsamiane. Jednak nic bardziej mylnego! Możliwość nałożenia przez organ opłat wynika m.in. z odmiennych podstaw prawnych czy zdarzeń wynikłych po stronie właściciela nieruchomości.

czytaj więcej

Czy każdy podział powoduje wzrost wartości nieruchomości?

dodano: 10-09-2018 09:41

Nie każdy podział nieruchomości musi rodzić obowiązek uiszczenia na rachunek gminy opłaty adiacenckiej. Warunkiem koniecznym do nałożenia na właściciela nieruchomości opłaty jest wzrost wartości nieruchomości, spowodowany bezpośrednio jej podziałem. Jednak warunek ten niezbędny do nałożenia opłaty, niejednokrotnie jest przez organy publiczne nierespektowany.

Czytaj więcej »

Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

dodano: 25-04-2018 13:36

Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej może zostać rozłożona na raty. Możliwość taka stanowi korzystne rozwiązanie dla osób, dla których jednorazowa zapłata daniny publicznej może stanowić duże obciążenie finansowe.

Czytaj więcej »

Podział nieruchomości a odszkodowanie za wydzieloną drogę

dodano: 22-03-2018 16:00

Za wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości drogę publiczną należy się odszkodowanie. Postępowanie w sprawie jego uzyskania uzależnione jest od inicjatywy właściciela. Zobacz jak uzyskać należną kwotę od organu publicznego.

Czytaj więcej »

Czy unikniemy opłaty adiacenckiej, jeśli nie korzystamy z wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej?

dodano: 10-01-2018 13:34

Pewna gmina po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nałożyła na mieszkańców opłatę adiacencką z tytułu wybudowanego urządzenia infrastruktury technicznej. Jednak żaden mieszkaniec nie skorzystał z możliwości podłączenia do kanalizacji, bowiem każdy z nich posiada ekologiczną, przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem czy gmina mogła nałożyć na mieszkańców wspomnianą opłatę?

Czytaj więcej »

Wycena nieruchomości gruntowej po nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami

dodano: 27-09-2017 12:20

Nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadziła regulację odnosząca się do metodologii wyceny nieruchomości po podziale. Jak dotąd, poprawność metodologii budziła spore rozbieżności zarówno w sporządzanych wycenach jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zmiana ustawy na pierwszy rzut oka rozwiała dotychczasowe wątpliwości, jednak przyglądając się bliżej temu zagadnieniu nasuwa się pytanie czy na pewno regulacja ta odzwierciedla istotę wyceny nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości.

Czytaj więcej »

Nowelizacja przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

dodano: 31-08-2017 11:18

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te związane są także z zagadnieniem opłaty adiacenckiej - zarówno z tytułu podziału jak i z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Zobacz, jak zmiana przepisów ustawy wpłynie na sytuację prawną właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej »

Podstawa ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

dodano: 29-06-2017 14:13

Wyobraźmy sobie, że mamy zamiar podzielić nieruchomość, lub że przy naszej nieruchomości zostanie wybudowane urządzenie infrastruktury technicznej, np. zostanie doprowadzona kanalizacja. Warto  w takiej sytuacji zapoznać się ustaleniami gminy w zakresie wysokości opłat adiacenckich, które organ będzie mógł na nas nałożyć.

Czytaj więcej »

Opłata adiacencka - ustalenie wartości nieruchomości w drodze operatu szacunkowego

dodano: 14-06-2017 16:48

Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona zostaje przez organ w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Dokument ten stanowi najważniejszy dowód, bowiem określa on wartość naszej nieruchomości zarówno przed podziałem jak i po. Mimo, że treść operatu stanowi specjalistyczną wiedzę biegłego, to organ nie jest zobligowany do bezkrytycznej akceptacji opinii jako pozbawionej błędów oraz niejasności.

Czytaj więcej »

Opłata adiacencka odwołanie od decyzji i skarga do sądu – kolejność postępowania

dodano: 02-06-2017 16:09

Wydanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej nie skutkuje momentalnie tym, że taką daninę publiczną będziemy zmuszeni uiścić na rachunek gminy. Od takiej decyzji możesz się odwołać – masz do tego prawo! Również rozstrzygnięcie organu odwoławczego nie na naszą korzyść nie zamyka nam drogi do dochodzenia swoich praw, bowiem na straży kontroli działalności administracji publicznej stoją Sądy Administracyjne.

Czytaj więcej »

Kiedy organ może nałożyć opłatę adiacencką?

dodano: 15-03-2017 12:54

W momencie podziału nieruchomości, wielu właścicieli bądź użytkowników wieczystych nie jest świadomych, że w przyszłości może zostać na nich nałożona danina publiczna w postaci opłaty adiacenckiej.

Czytaj więcej »

Wpływ wyborów samorządowych na konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej

dodano: 06-02-2017 11:14

Ta z pozoru prozaiczna wątpliwość nasuwająca jednoznaczną odpowiedź – oczywiście przeczącą, w rzeczywistości może okazać się bardziej złożonym procesem, który przeanalizujemy na łamach niniejszego artykułu.

Czytaj więcej »

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

dodano: 06-02-2017 11:52

Dokonując podziału nieruchomości właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej. W zależności od treści podjętej przez gminę uchwały może ona wynieść nawet 30% wzrostu wartości nieruchomości po podziale. Możliwość ustalenia opłaty przez gminę jest jednak ograniczona czasowo. Jeżeli nie dojdzie do tego w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna, właściciel (użytkownik wieczysty) nie zostanie obciążony opłatą.

Czytaj więcej »

Na straży bezpieczeństwa – gdy nakładana jest opłata adiacencka

dodano: 06-02-2017 13:35

Kto powinien stać na straży bezpieczeństwa jeśli chodzi o opłatę adiacencką?

Czytaj więcej »