Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

dodano: 31-01-2019 15:47

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski nie musi czekać na uzyskanie pozwolenia na pracę. Obecnie najpopularniejszą formą zatrudnienia jest podjęcie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W samym 2017 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń. Prognozy mówią, że w 2018 r. liczba ta znacznie wzrośnie.

Kto może pracować w ramach oświadczenia?

dodano: 31-01-2019 15:48

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone nowe zasady związane z zatrudnieniem  cudzoziemców. Weszła w życie procedura uproszczona, zwana „oświadczeniową”, w ramach której cudzoziemiec może legalnie pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Jednak nie wszyscy cudzoziemcy mogą pracować na podstawie procedury oświadczeniowej. Ustawodawca wprowadził warunek, aby móc skorzystać z tego prawa trzeba być obywatelem jednego z 6 państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii albo Mołdawii.

Kto, gdzie i na jaki okres rejestruje się oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składa pracodawca do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce stałego pobytu.

Oświadczenie należy wypełnić i złożyć do urzędu w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Co ważne, do złożenia oświadczenia niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Pracodawca nie posiadający podpisu elektronicznego, zobligowany jest do wypełnienia wersji elektronicznej formularza, ręcznego jego podpisania, a następnie zaniesienia go do właściwego urzędu.

Cudzoziemiec w ramach oświadczenia może pracować maksymalnie 180 dni w ciągu 12 m-cy kalendarzowych. Po upływie ww. okresu niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na pracę.

Warunki formalne wniosku

Wraz ze złożeniem oświadczenia, należy przedłożyć dodatkowe dokumenty. Pominięcie któregokolwiek załącznika spowoduje wezwanie wnioskodawcy przez organ do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie przedłuży proces rejestracji oświadczenia.

 

Niezbędne dokumenty wymagane do oświadczenia (aktualne w dniu 12.12.2018 r.) to:

  1. Dowód wpłaty – 30 zł;
  2. Skan dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna;
  3. Skan wszystkich wypełnionych stron dokumentu podróży cudzoziemca;
  4. Skan oświadczenia pracodawcy o niekaralności;
  5. Oświadczenie wskazujące miejsce stałego pobytu – dotyczy osób fizycznych, posiadających inne miejsce stałego pobytu niż miejsce stałego meldunku.

Obowiązki pracodawcy

Czas oczekiwania na zarejestrowanie oświadczenia wynosi ok., 7 dni. Co ważne, pracodawca może zatrudnić cudzoziemca dopiero po odebraniu zarejestrowanego oświadczenia.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do poinformowania PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca oraz do przekazania oryginału oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

MK Lege