Podstawy ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

dodano: 29-06-2017 11:28

Wyobraźmy sobie, że mamy zamiar podzielić nieruchomość, lub że przy naszej nieruchomości zostanie wybudowane urządzenie infrastruktury technicznej, np. zostanie doprowadzona kanalizacja. Warto  w takiej sytuacji zapoznać się ustaleniami gminy w zakresie wysokości opłat adiacenckich jakie organ będzie mógł na nas nałożyć.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej

Regulacje związane z zagadnieniem opłaty adiacenckiej odnaleźć możemy w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 98a, art. 144. Przepisy te dają podstawę do nałożenia przez gminę opłaty adiacenckiej, odpowiednio z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Jednak organy nie czynią tego obligatoryjnie. Również czas na nałożenie takiej opłaty jak i wysokość stawki jest uzależniona ściśle przez przepisy prawa.

Stawka procentowa wysokości opłaty adiacenckiej

W toku postępowania biegły na zlecenie organu sporządza wycenę naszej nieruchomości. Różnica pomiędzy wartością nieruchomości przed podziałem (przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej) i po podziale (po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej) stanowi podstawę do wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

wyliczanie opłaty adiacenckiej - infrastruktura techniczna

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

wyliczanie opłaty adiacenckiej przy podziale nieruchomości

Gdzie odnaleźć informację o obowiązującej stawce procentowej?

Stawka procentowa, zarówno w przypadku podziału nieruchomości jak i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, określona jest w uchwale rady gminy. Uchwałę taką możemy odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli będziemy mieć problem z ustaleniem stawki procentowej, bez problemu odpowiedź taką możemy uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z urzędem. Należy pamiętać, że stawki procentowe mogą ulegać zmianie.

W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, bądź w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Natomiast w przypadku podziału nieruchomości przyjmuje się stawkę procentową obowiązująca w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Czas na ustalenie opłaty adiacenckiej

Istotnym jest, że w przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości jak i budowy urządzeń infrastruktury technicznej termin na ustalenie opłaty adiacenckiej wynosi 3 lata. Termin ten jest liczony od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanych urządzeń infrastruktury bądź od dnia, kiedy decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Po upływie 3-letniego terminu organ nie ma podstaw, aby nałożyć na nas daninę publiczną.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aktualny projekt ustawy przewiduje zmianę co do terminu przedawnienia. Jeśli zmiana ustawy wejdzie w życie w obecnej formie, organ będzie miał 3 lata nie na ustalenie opłaty adiacenckiej, ale na wszczęcie postepowania. Oznacza to, że jeżeli organ w terminie wyda postanowienie o wszczęciu postepowania, opłata adiacencka zostanie w przyszłości na nas nałożona bez możliwości przedawnienia postępowania.

Oczywiście nie wyklucza to możliwości zweryfikowania wysokości opłaty adiacenckiej. Weryfikacja ta niejednokrotnie prowadzi do obniżenia opłaty. Warto wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy. Mając duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw oraz w oparciu o współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi jesteśmy w stanie poprowadzić tok czynności procesowych w sposób, który przyniesie satysfakcjonujący rezultat. 

 

Specjaliści MK Lege są do Twojej dyspozycji.