Podział nieruchomości a odszkodowanie za wydzieloną drogę

dodano: 22-03-2018 11:34

Za wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości drogę publiczną należy się odszkodowanie. Postępowanie w sprawie jego uzyskania uzależnione jest od inicjatywy właściciela. Zobacz jak uzyskać należną kwotę od organu publicznego.

Etap I – podział nieruchomości na wniosek właściciela

Podział nieruchomości zatwierdzony zostaje ostateczną decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy. Jeśli część nieruchomości przeznaczona jest w planie miejscowym pod budowę lub poszerzenie drogi publicznej, to część ta przejdzie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Etap II – negocjacje

Za wydzieloną działkę gruntu pod drogę publiczną przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, a organem publicznym (art. 98 u.g.n.). Przeprowadzenie rokowań mających na celu „dogadanie się” z gminą, co do wysokości odszkodowania jest pierwszym, a zarazem obowiązkowym krokiem, jaki musimy wykonać, aby uzyskać należną nam kwotę.

Jak to wygląda w praktyce? Kierujemy pisemny wniosek do organu (tego samego, który zatwierdził podział), z prośbą o zaproponowanie wysokości odszkodowania za odebraną część nieruchomości. W odpowiedzi organ zaproponuje spotkanie bądź przedstawi swoją ofertę. Co ważne, gdy zaproponowana kwota wydaje się zbyt niska (co nierzadko się zdarza), nie musimy się na nią godzić.

Etap III – postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania

Jeżeli w wyniku negocjacji nie dojdzie do porozumienia, właściciel powinien złożyć wniosek do organu o ustalenie odszkodowania w drodze decyzji. Po otrzymaniu takiego wniosku właściwy organ nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wydzieloną drogę publiczną.

Etap IV – operat szacunkowy

Odszkodowanie za wydzieloną działkę ustala się według zasad i trybu obowiązującego jak przy wywłaszczeniu nieruchomości.

Co to oznacza? Organ w toku postępowania powoła biegłego - rzeczoznawcę majątkowego - który sporządzi operat szacunkowy określający wartość naszej nieruchomości. Opinia biegłego stanowić będzie podstawę do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Co ważne, nie musimy bezkrytycznie akceptować treści operatu. Opinia taka podlega ocenie nie tylko pod względem formalnym, ale także materialnym. Z doświadczenia jednak wynika, że organ publiczny zazwyczaj akceptuje zaniżoną wartość nieruchomości, a na wytykane przez właściciela nieprawidłowości nie reaguje. 

Z uwagi na skomplikowaną treść operatu szacunkowego warto zastanowić się na przekazaniem takiej opinii do analizy firmie specjalizującej się w uzyskiwaniu słusznych odszkodowań za odebrane nieruchomości.

Etap V – Decyzja ustalająca wysokość odszko-dowania

Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. W przypadku akceptacji wysokości odszkodowania, decyzja staje się ostateczna i ustalone odszkodowanie wpłynie na nasz rachunek.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że wydana decyzja nie zamyka naszej drogi do uzyskania odszkodowania słusznego - odzwierciedlającego prawidłową wartość nieruchomości. Od decyzji przysługuje nam odwołanie, a w dalszej kolejności skarga do Sądu.

Autor: Beata Zaremba