Zezwolenia na pracęZezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę

Modyfikacje wnioskówModyfikacje wniosków

Modyfikacje wniosków

Rekompensaty finansowe za niewydane zezwoleniaRekompensaty finansowe za niewydane zezwolenia

Rekompensaty finansowe za niewydane zezwolenia

Usuwanie braków wnioskówUsuwanie braków wniosków

Usuwanie braków wniosków

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców stają przed obowiązkiem legalizacji stosunku ich pracy. Niezależnie od rodzaju umowy z cudzoziemcem oraz tego, czy powierzenie pracy jest krótkotrwałe czy długookresowe, należy pamiętać o dopełnieniu wielu formalności.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną polegającą na profesjonalnym zastępstwie pracodawców w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na pracę. Powierzając nam sprawy pracowników zagranicznych nie tylko kompletujemy i składamy stosowne wnioski do Urzędów, ale w pełni reprezentujemy pracodawców przed organami administracji publicznej. Prowadząc sprawy tego rodzaju strzeżemy terminowości przebiegu postępowania, która w kluczowy sposób wpływa na trwałość i pewność zatrudnienia.

Sytuacja rynku pracy jest dynamiczna i ulega ciągłym przekształceniom. Dlatego też, informacje zawarte w pierwotnej dokumentacji mogą ulec zmianie w trakcie oczekiwania na wydanie urzędniczego rozstrzygnięcia. W takim przypadku proponujemy modyfikację wniosku, która umożliwia aktualizację okoliczności takich jak chociażby postulowany okres udzielanego zezwolenia na pracę.

Rozwiązanie to jest często wybierane przez naszych Klientów, gdyż jego wykorzystanie pozwala uniknąć zwielokrotniania postępowań administracyjnych.

Długi czas oczekiwania na decyzję urzędu czy innego organu administracji publicznej rodzi negatywne skutki finansowe. Stronie postępowania przysługuje możliwość dochodzenia ich rekompensaty.

W ramach naszej działalności występujemy w imieniu pracodawców oraz cudzoziemców przed sądami i w oparciu o wieloletnie doświadczenie odzyskujemy kwoty pozwalające na zbilansowanie poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści.

Złożenie pełnej i kompletnej dokumentacji pozwalającej na wydanie pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie legalizacji pracy jest nie lada wyzwaniem. Dlatego też, nierzadko zdarza się, że organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych.

Zapewniamy Państwu pełne wsparcie w pozyskiwaniu, gromadzeniu oraz uzupełnianiu dokumentacji dotyczącej legalizacji pracy cudzoziemców. Co więcej, skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika zapewni Państwu możliwość pozostawienia oryginałów dokumentów w Państwa posiadaniu.