Procedura planistyczna a sprzedaż gruntu rolnego

dodano: 02-08-2017 11:53

Często zastanawiamy się, co zrobić z gruntem rolnym, który odziedziczyliśmy w spadku np. po dziadku. Przecież nie jesteśmy rolnikami, nie znamy się na produkcji rolnej, a dzierżawa to relatywnie małe korzyści finansowe. Po pewnym czasie dochodzimy do wniosku, że najkorzystniej będzie sprzedać nabyty spadek.

Niestety, aktualnie utrudniony jest obrót gruntami rolnymi. Ich ceny z resztą też nie powalają. Zdrowy rozsądek podpowiada więc, że najlepiej przekształcić grunt z rolnego na budowlany.

Oczywiście o przeznaczeniu gruntu decydują zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – nasz grunt w planie tym ma przeznaczenie rolne. Aby można było zmienić jego przeznaczenie na budowlane, obszar ten winien mieć takie przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli Studium nie przewiduje przeznaczenia budowlanego, procedurę związaną ze zmianą przeznaczenia w MPZP musimy poprzedzić zmianą Studium, bowiem to ono właśnie wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego gminy. W dodatku - choć nie jest aktem prawa miejscowego - MPZP nie może pozostawać w sprzeczności ze Studium.

Cała procedura planistyczna przeprowadzana jest w gminie. Inicjatywę Uchwałodawczą posiada rada gminy.  To ona podejmuje uchwałę o przystąpieniu do uaktualnienia Studium i zmiany MPZP. Wykonanie tej uchwały powierza Wójtowi, który wyznacza czas na wnoszenie uwag i propozycji do Studium oraz MPZP. To jest najlepszy czas na składanie wniosków w celu przekształcenia gruntu. Warto więc trzymać rękę na pulsie.