Przerwa biegu przedawnienia

dodano: 06-08-2019 09:57

Tak jak wyjaśniliśmy w jednym z poprzednich wpisów, przedawnienie umożliwia dłużnikowi podniesienie zarzutu, który wyklucza skuteczne dochodzenie przez wierzyciela świadczenia przed sądem.

Dzisiaj postaramy się wytłumaczyć na czym polega przerwanie biegu przedawnienia i czym skutkuje.

Zacznijmy od skutku...

Sprowadza się on do tego, że po każdym przerwaniu biegu przedawnienia, przedawnienie biegnie na nowo.

Przykład: Jeśli okres przedawnienia roszczenia wynosi 3 lata i upływa z dniem 31.12.2022 r., to w razie wystąpienia biegu przerwy biegu przedawnienia w dniu 30.11.2022 r., z tym dniem rozpocznie swój bieg nowy 3-letni okres przedawnienia roszczenia. Zatem okres przedawnienia roszczenia wydłuży się do 31.12.2025 r.

Data 31.12.2025 r. wynika z faktu, że koniec terminu przedawnienia co do zasady przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Okazuje się zatem, że wierzyciel może korzystając z przerwy biegu przedawnienia, tak zarządzać swoją wierzytelnością, aby nie doprowadzić do przedawnienia swojego roszczenia. Przerwa biegu przedawnienia roszczenia, zwłaszcza wynikającego z wyroku sądu, może następować wielokrotnie, a po każdej przerwie termin przedawnienia liczony jest od nowa.  

Jakie czynności prowadzą do przerwania biegu przedawnienia?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

O jakie czynności chodzi?

Czynności, które przerywają bieg przedawnienia to m.in.:

- wniesienie pozwu do sądu,

- zawezwanie do próby ugodowej,

- złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, 

- złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Są to czynności rozpoczynane przez wierzyciela, ale przerwa biegu przedawnienia może nastąpić także na skutek działania samego dłużnika.

Jest to  sytuacja, w której dłużnik przed upływem okresu przedawnienia, uznaje roszczenia wierzyciela. Uznanie to w uproszczeniu oświadczenie o tym, że dłużnik potwierdza istnienie długu.

Uznaniem może być np. wniosek o rozłożenie długu na raty, potwierdzenie istnienia zadłużenia,  podpisanie ugody odraczającej termin zapłaty. 

Należy zatem pamiętać o skutkach swoich oświadczeń kierowanych do wierzycieli.

Zespół MK Lege