Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

dodano: 25-04-2018 13:29

Opłata adiacencka z tytułu podziału oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej może zostać rozłożona na raty. Możliwość taka stanowi korzystne rozwiązanie dla osób, dla których jednorazowa zapłata daniny publicznej może stanowić duże obciążenie finansowe.

Warunki rozłożenia na raty

Opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości na okres nie dłuży niż 10 lat. Z uwagi na to, że warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji ustalającej opłatę, to wniosek taki należy złożyć jeszcze przed wydaniem decyzji. W wniosku tym należy wskazać, na ile rat chcielibyśmy rozłożyć płatność.

Zgodnie z obecną linią orzeczniczą, organ kierując się zasadą udzielania informacji (art. 9 k.p.a.), przed wydaniem decyzji zobowiązany jest pouczyć stronę o przysługującym jej prawie. Uchybienie przez organ obowiązkowi pouczenia o możliwości rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty może stanowić podstawę uchylenia decyzji ustalającej opłatę adiacencką (por. Wyrok NSA z dnia 5 marca 2015 r., sygn.: I OSK 1622/13).

Opłata adiacencka podlega zabezpieczeniu

Stosownie do treści art. 147 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozłożona na raty należność gminy podlega zabezpieczeniu. Od woli strony zależy sposób zabezpieczenia spłaty rat, może to być np. weksel lub ustanowienie hipoteki. Wybrany sposób zabezpieczenia powinien być wskazany przez stronę w sporządzonym wniosku. Natomiast jeśli wnioskodawca zapomni wskazać proponowaną formę zabezpieczenia, to organ powinien wezwać stronę w celu uzupełnienia wniosku w powyższym zakresie.

Mając na uwadze zmianę przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej, dla wielu zobowiązanych możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty może okazać się korzystnym rozwiązaniem. W obecnym stanie prawnym umorzenie postępowania z uwagi na upływ 3-letniego terminu na załatwienie sprawy nie jest możliwe. Oznacza to, że w wyniku wszczęcia postępowania opłata adiacencka zostanie naliczona i nie ma możliwości całkowitego uniknięcia jej.

Warto jednak pamiętać, że z uwagi na wadliwe operaty szacunkowe opłaty adiacenckie są często zawyżane. Można je obniżyć poprzez odpowiednie i profesjonalne prowadzenie sprawy. W konsekwencji wniosek o rozłożenie na raty może okazać się zbędny.

Autor: Beata Zaremba