Słuszne odszkodowanie

dodano: 05-07-2017 11:55

Jakiej wysokości powinno być odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu, np. pod budowę drogi? Wysokość odszkodowania za wywłaszczenie powinna być słuszna. Wydaje się to oczywiste. Co jednak oznacza to w praktyce?

Odszkodowanie za budowę drogi swoje podstawy znajduje w art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi:

„Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.”

Wskazać trzeba, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 21 ust. 2 posługuje się pojęciem "słusznego odszkodowania”, jako należnego z tytułu wywłaszczenia, a nie pojęciem "pełnego odszkodowania". Konstytucja nie precyzuje przy tym, co należy rozumieć, jako "słuszne odszkodowanie". Problematyką tą jednak zajmował się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 20 lipca 2004 r. (sygn. akt I SK 11/02, OTK-A 2004/7/66) stwierdził, że określenie "słuszne odszkodowanie" jest terminem o elastycznym charakterze. Pozwala przez to przyjmować, że w niektórych sytuacjach, mając na uwadze, że wywłaszczenie następuje dla dobra wspólnego, nieraz pełne odszkodowanie nie będzie odszkodowaniem słusznym, a niepełne odszkodowanie może być za takie uznane.

Bazując na takiej wykładni wysokości odszkodowania organy niejednokrotnie zaniżają wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Czyżby cel publiczny usprawiedliwiał zaniżone odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi od jednostki?