Specustawa mieszkaniowa

dodano: 27-09-2018 15:06

Głównym celem nowo wprowadzonej ustawy jest zmniejszenie deficytu mieszkaniowego oraz zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin o przeciętnych dochodach. Realizacja owego celu zostać ma osiągnięta poprzez zniesienie barier prawnych oraz planistycznych.


Polska od wielu zmaga się z problemem mieszkalnictwa, polegającym głównie na niedoborze mieszkań dla osób, których dochody są zbyt małe, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania, a jednocześnie zbyt duży aby ubiegać się o mieszkania gminne.

 

Zgodnie z założeniem, specustawa mieszkaniowa ma przyczynić się do rozwiązania powyższego problemu poprzez zniesienie m.in. barier planistycznych znacznie utrudniających realizacje zamierzeń inwestycyjnych. W dotychczasowym stanie prawnym, uzyskanie pozwolenia na budowę wiązało się z bardzo długim, czasochłonnym procesem administracyjnym. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, dotychczas realizacja inwestycji mieszkaniowej mogła wymagać trwającego ok. 35 m-cy postępowania w przedmiocie zmiany studium oraz MPZP bądź ok. 19 m-cy postępowania w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy.

 

W ramach specustawy realizacja inwestycji mieszkaniowej ma zostać znacznie przyśpieszona. W usprawnieniu procedury pomóc ma wprowadzenie instrumentu, a to uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej. Uzyskanie zgody na realizację inwestycji mieszkaniowej ma trwać do 60 dni (z możliwością wydłużenia o kolejne 30).

 

W ramach uzyskanej zgody, inwestor będzie mógł zrealizować przedsięwzięcie budowlane na gruntach, dla których MPZP nie obowiązuje albo taki plan istnieje, jednak jego zapisy nie pozwalają na skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Ustawodawca przy tym zapewnia, że możliwość uzyskiwania pozwoleń na budowę na gruntach, na których dotychczas (bez zmiany MPZP) nie było to możliwe, nie naruszy ładu urbanistyczno-planistycznego gminy. Punktem wyjścia jest bowiem poszanowanie władztwa planistycznegogminy poprzez umożliwienie uzyskania zgody na realizację inwestycji wyłącznie tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. i ma obowiązywać przez 10 lat.

 
Autor: Beata Zaremba