Sprzeciw od decyzji administracyjnej

dodano: 14-09-2018 11:09

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej to nowa instytucja procesowa, która zastąpiła przysługującą wcześniej skargę do sądu. Celem jej prowadzenia jest zmniejszenie decyzji kasatoryjnych organów odwoławczych, a w konsekwencji skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych.

Czym jest decyzja kasatoryjna?

Decyzja kasatoryjna to jedno z możliwych sposobów zakończenia sprawy administracyjnej przez organ odwoławczy (art. 138 § 2 k.p.a.). Rozstrzygnięciem takim organ (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze) uchyla zaskarżoną decyzją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I stopnia.

Co ważne, organ może wydać taką decyzję wyłącznie wtedy, gdy decyzja organu I stopnia została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Organ wydając takie rozstrzygnięcie, „kasuje” poprzednią decyzję organu I stopnia. W konsekwencji sprawa będzie ponownie rozpoznana przez organ I instancji, w wyniku której zapadnie nowa decyzja, od której ponownie służy nam odwołanie. Powyższy sposób załatwienia sprawy ma na celu zagwarantowanie stronie prawa do dwukrotnego merytorycznego rozpoznania jej sprawy - z poszanowaniem zasady dwuinstancyjności.

Jak wynika z praktyki, taki sposób rozstrzygnięcia jest nadużywany przez organy publiczne. Organ odwoławczy mimo, że mają skompletowany cały materiał dowodowy to uchyla się od merytorycznego załatwienia sprawy i zakończenia postępowania, przerzucając ten obowiązek na organ I stopnia. Takie działanie przedłuża procedurą administracyjną, która i tak w realiach naszego kraju niejednokrotnie narusza zasadę szybkości i ekonomiki postępowania.

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

Wraz z szeroką nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawodawca rozwiązując problem zbyt częstego wydawania decyzji kasatoryjnych, wprowadził instytucję - sprzeciwu do sądu administracyjnego (art. 3 § 2a ppsa).

Sprzeciw zastąpił dotychczasowy środek zaskarżenia, a to skargę na decyzję. Celem wprowadzenia sprzeciwu od decyzji jest zmobilizowanie organu odwoławczego do wykonywania jego ustawowej funkcji wynikającej z obowiązku dwukrotnego merytorycznego, a nie wyłącznie kontrolnego (formalnego) rozpatrzenia sprawy.

Procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu

Sprzeciw można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji kasatoryjnej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Na tym etapie organ będzie mógł w terminie 14 dni uwzględnić sprzeciw i zmienić swoją wcześniejszą decyzję. Jeżeli jednak nie zdecyduje się na takie rozwiązanie to zobligowany będzie do przekazania akt sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ważnym jest, że sprzeciw od skargi rozpoznawany jest w szczególnej, skróconej procedurze sądowoadministracyjnej. W ramach ww. procedury, sąd rozpoznaje sprzeciw od decyzji na posiedzeniu niejawnym (bądź na rozprawie) w terminie 30 dni od dnia wpływu sprzeciwu.

W odróżnieniu od skargi, w postepowaniu ze sprzeciwu sąd nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony, a jedynie ocenia spełnienie przez organ warunków formalnych wydania decyzji kasatoryjnej. Uwzględniając sprzeciw, sąd uchyla decyzję kasatoryjna, a dodatkowo może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. W konsekwencji czego organ odwoławczy zobligowany będzie do wydania decyzji odmiennej, aniżeli decyzja kasatoryjna, co przyśpieszy zakończenie sprawy administracyjnej.

Autor: Beata Zaremba