Ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

dodano: 26-06-2017 13:02

Wartość nieruchomości wywłaszczonej powinna być adekwatna do jej stanu z dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Chodzi więc o dzień, w którym decyzja została wydana, nie zaś o dzień, w którym stała się ostateczna.

Dzieje się tak dlatego, że pomiędzy dniem wydania decyzji, a dniem jej uostatecznienia się mogą zaistnieć takie zmiany w jej stanie prawnym lub faktycznym, które wpłyną na wartość wywłaszczonej nieruchomości. W ten sposób skutki korzystania z nieruchomości przez jej właścicieli lub użytkowników wieczystych, tj. skutki wykonywania praw w okresie do uostatecznienia decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji ZRID), nie mają wpływu na określenie wartości nieruchomości. Tym samym nie mogą być one uwzględnione w ustalaniu wysokości odszkodowania. Ustawodawca precyzyjnie wskazał na określanie wartości nieruchomości według jej stanu z dnia wydania decyzji przez organ pierwszej instancji. Jednoznacznie wyklucza to więc możliwość przyjmowania za wyznacznik stanu nieruchomości z dnia wydania decyzji przez organ odwoławczy, gdyby złożono odwołanie od decyzji pierwszoinstancyjnej. Złożenie odwołania, co do zasady, skutkuje bowiem zachowaniem dotychczasowego stanu prawnego i stanu posiadania nieruchomości wywłaszczonej, skutkiem czego właściciel i użytkownik wieczysty, a także inne podmioty praw przysługujących do nieruchomości nadal mogą w ramach wykonywania swojego prawa kształtować stan tej nieruchomości.