Uzyskiwanie warunków zabudowy, z czym to się wiąże

dodano: 01-08-2018 10:06

W Polsce ciągle stosunkowo mały procent gruntów objętych jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sytuacja ta powoduje szereg trudności w realizacji jakichkolwiek inwestycji budowlanych – jednak wobec braku planu ich przeprowadzenie nie jest niemożliwe. W takich okolicznościach inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jednak, aby właściwy organ mógł ją wydać, konieczne jest spełnienie wielu przesłanek. Przede wszystkim teren, na którym inwestor chce rozpocząć budowę, musi mieć charakter budowlany, być odpowiednio uzbrojony oraz mieć dostęp do drogi publicznej. Poza tym celem decyzji o warunkach zabudowy jest „wkomponowanie” planowanej inwestycji w już istniejącą architekturę – stąd działka mająca być przedmiotem tej decyzji musi sąsiadować z co najmniej jedną, dostępną z tej samej drogi publicznej, zabudowaną nieruchomością. W przeciwnym przypadku nie jest możliwe określenie jaki budynek może, a jaki nie zostać posadowiony na danym gruncie, tak aby zachować jednolitość architektoniczną danej okolicy.