Wydanie wywłaszczonej nieruchomości

dodano: 08-06-2018 13:17

Za wywłaszczoną nieruchomość należy się słuszne odszkodowanie. Odszkodowanie to może zostać powiększone, kiedy nieruchomość zostanie przez nas dobrowolnie wydana.

Co oznacza dobrowolne wydanie nieruchomości?

Faktyczne przejęcie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa następuje z momentem uostatecznienia się decyzji ZRID. Jednak z uwagi, że planowana inwestycja jest tematem wielu dyskusji, to o zamiarze odebrania nam nieruchomości dowiadujemy się znacznie wcześniej.

Warto pamiętać, aby na każdym etapie wywłaszczenia kierować się rozwagą, bowiem nic nie uchroni nas przed odebraniem nam ziemi, a zadbanie o nasze finanse będzie rozsądnym rozwiązaniem. Jednym z kroków do powiększenia odszkodowania za nieruchomość jest jej dobrowolne wydanie, za które możemy uzyskać dodatkowe 5% od kwoty uzyskanego odszkodowania.

Uwaga na termin do wydania nieruchomości

Aby móc liczyć na 5% bonus, naszą nieruchomość musimy wydać w ściśle określonym terminie (art. 18 ust. 1e tzw. Specustawy drogowej), a to nie później niż w terminie 30 dni od dnia: 

  1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID wraz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności;
  2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności;
  3. w którym decyzja ZRID stała się ostateczna.

Uwaga, wydanie nieruchomości po ww. terminie, skutkować będzie brakiem powiększenia odszkodowania o wskazany bonus!

W jaki sposób wydać nieruchomość?

Wydanie nieruchomości inwestorowi (np. GDDKiA) na cele związane z budową drogi, może nastąpić w każdej formie, np. poprzez przesłanie pisemnej informacji z wyraźnym wskazaniem, że wydajemy naszą nieruchomość w ręce wykonawcy inwestycji (koniecznie listem poleconym). Zatem wydanie nieruchomości nie wiąże się z szeregiem formalności, a w łatwy sposób doprowadza do powiększenia odszkodowania.

Reasumując, powiększenie odszkodowania o 5% wartości nieruchomości, ma na celu zachęcić byłego właściciela do niezwłocznego wydania nieruchomości, a w rezultacie umożliwić szybsze uruchomienie procesu budowy drogi publicznej, po której nie jeden z nas będzie w przyszłości jeździł.


Zachęcamy do kontaktu – analiza sprawy jest bezpłatna!