Wypłata ekwiwalentu za urlop Policjanta - decyzja czy czynność materialno-techniczna?

dodano: 01-02-2019 12:09

Odchodząc ze służby Policjant nabywa prawo do świadczeń, w tym prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowy oraz za niewykorzystany czas wolny od służby. Jednak w jakiej formie następuje naliczenie oraz wypłata owego świadczenia, a w jakie forma odmowa jego przyznania?

Zwolnienie - wyliczenie - wypłata

Rozkaz personalny w przedmiocie zwolnienia ze służby stanowi decyzję administracyjną w następstwie której następuje przyznanie na rzecz byłego już funkcjonariusza Policji szereg świadczeń, jak np. odprawa czy ekwiwalent pieniężny.

Praktyką jest, że naliczenie i wypłata ekwiwalentu stanowi czynność materialno-techniczną. Czynność ta dokumentowana jest m.in. poprzez przygotowanie zestawienia należności pieniężnych stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości należnego świadczenia. Twierdzenie, jakoby dokument taki stanowił decyzję administracyjną jest za daleko idące, bowiem ma on charakter wyłącznie wewnętrzny, który nie jest doręczany zainteresowanemu (zob. II SA/Wa 1329/15).

Odmowa wypłaty ekwiwalentu

Kwestia formy wypłaty ekwiwalentu była już niejednokrotnie podnoszona w orzecznictwie i obecne stanowisko sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, że wypłata ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz czas wolny od służby jest czynnością materialno-techniczną.

Natomiast inną formę winna już przybrać czynność w przedmiocie odmowy wypłaty stosownego świadczenia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przyjętym w orzecznictwie poglądem, odmowa dokonania czynności materialno-technicznej winna być dokonana w drodze decyzji (zob. I OSK 3102/12)

Taka forma załatwienia sprawy, umożliwiająca instancyjną kontrolę zgodności rozstrzygnięcia z prawem, w najlepszy sposób chroni interes indywidualny strony – funkcjonariusza Policji zwolnionego ze służby.

Odmienna praktyka stosowania prawa przez organy policji

Choć obecnie dominuje jednolita linia orzecznicza odnośnie formy wypłaty ekwiwalentu oraz jego odmowy, to praktyka wykonywania przedmiotowych czynności przez organy policji może być odmienna.

Indywidualna ocena sprawy pod kątem czy mamy do czynienia z decyzją, czy też czynnością materialno-techniczną będzie konieczna w przypadku chęci ubiegania się o ponowne przeliczenie wysokości ekwiwalentu i jego wypłatą w związku z wyrokiem TK.

Zespół MK Lege