Wywłaszczenia a specustawa drogowa

dodano: 11-07-2017 12:37

Wszczęcie postępowania ustalającego odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość musi być poprzedzone decyzją ZRID. Decyzja ZRID to decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej np.: budowę drogi ekspresowej S6. W celu usprawnienia procedur administracyjnych związanych z budową dróg ustawodawca unormował ją w ramach tzw.: specustawy drogowej.

Specustawa drogowa to ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, ze zm.). Po wydaniu decyzji ZRID organ, tj. wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, zobowiązany jest wszcząć postępowanie ustalające wysokość odszkodowania za wywłaszczone grunty. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przyspieszenie procedury wywłaszczenia

Niewątpliwie specustawa drogowa przyspiesza procedurę wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi, lecz jej zadaniem jest również przyspieszenie i usprawnienie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, co organy bardzo często tracą z pola widzenia. Normą jest, że postępowania ustalające odszkodowanie za działkę wszczynane są nawet po kilku miesiącach od wydania decyzji ZRID.