Zaliczka z wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie

dodano: 07-11-2018 10:55

Nie zgadzając się z wysokością odszkodowania ustalonego przez Wojewodę, strona ma prawo złożyć odwołanie. Zaskarżenie decyzji nie musi odwlekać w czasie wypłaty odszkodowania, bowiem na GDDKiA ciąży obowiązek wypłaty zaliczki.

Czym jest zaliczka z odszkodowania?

Podstawową funkcją zaliczki jest częściowe zrekompensowanie skutków, jakie niesie za sobą wydanie decyzji ZRID. Dotychczasowy właściciel nieruchomości nie tylko może zostać władczo pozbawiony gruntu stanowiącego nieużytek, ale także może zostać wywłaszczony z domu będącego dla niego jedynym miejscem zamieszkania.

Jednak na zaliczkę nie możemy liczyć w samym momencie wywłaszczenia, czyli wtedy kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna, a dopiero w sytuacji, kiedy organ ustali wysokość odszkodowania, a my kwestionując poprawność wyceny złożymy odwołanie (art. 12 ust. 5 specustawy drogowej).

Wysokość zaliczki i termin wypłaty

Wysokość zaliczki jest stała i wynosi 70% wysokości odszkodowania ustalonego przez organ I stopnia. 


Przepisy prawa nie nakładają żadnych ograniczeń odnośnie formy (wzoru) wniosku o zaliczkę. Jednak warto pamiętać, aby w piśmie skierowanym do zarządcy drogi wskazać jaka nieruchomość została wywłaszczona ze wskazaniem sygnatury decyzji ustalającej wysokości odszkodowania.

Wniosek możemy złożyć w każdym czasie od momentu wydania decyzji przez organ I stopnia. Właściwy zarządca drogi (np. GDDKiA) od momentu otrzymania wniosku o zaliczkę w ciągu 30-dni wypłaci nam cześć odszkodowania na wskazany przez nas rachunek bankowy.

Czy GDDKiA może odmówić wypłaty zaliczki?

Jak pokazuje praktyka zdarzają się sytuacje, że GDDKiA mając na celu zniechęcenie dotychczasowym właścicieli nieruchomości do złożenia odwołania od decyzji określającej wysokość odszkodowania, sugeruje, że zaskarżając ową decyzję spotkają się z odmową wypłaty zaliczki.

Rozwiewając wszystkie wątpliwości co do obowiązku wypłaty zaliczki, wskazać należy, że GDDKiA nie ma prawa odmówić jej wypłaty i winna to czynić obligatoryjnie w przypadku każdego otrzymanego wniosku (Por. Wyrok WSA w w-wie z dnia 11 czerwca 2016 r., sygn.: II SA/Go 226/15; Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2017 r., sygn.: I OSK 2803/15)


Uchylenie się od powyższego obowiązku, stanowi naruszenie przepisów prawa, w tym m.in. Specustawy drogowej.Zachęcamy do kontaktu – analiza sprawy jest bezpłatna!